Regulamin konkursu

    

       § 1 ORGANIZACJA KONKURSU 

 1. Organizatorem Konkursu jest Edukacja i Medycyna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Konduktorskiej 18/6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  pod numerem KRS 0000371838, o kapitale zakładowym 50 000 zł, o numerze REGON 14714710, o numerze NIP 525-249-55-12, reprezentowaną przez Joannę Włodarczyk  – Prezesa Zarządu oraz Radosława Dąbrowskiego – Wiceprezesa Zarządu (zw. dalej „Organizatorem”).
 2. Celem Konkursu jest edukacja środowiska medycznego w zakresie wiedzy dotyczącej bariery ochronnej skóry. 
 3. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień niniejszego Regulaminu. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu. 
 4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego.

 

 §2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie (zw. dalej „Regulaminem”)

 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem witryny internetowej znajdującej się pod adresem: http://edukacjaimedycyna.com
 2. Konkurs rozpoczyna się o godz. 12:00 dn. 1.04.2021 r. i trwa do godz 23:59 dn. 04.07. 2021 r.  Zgłoszenie udziału w tym okresie uprawnia do ubiegania się o nagrodę konkursową. 
 3. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych. 

 

§3 UCZESTNICY KONKURSU 

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby będące pielęgniarką/pielęgniarzem lub położną/położnym (zw. dalej: „Uczestnikiem”), przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które są osobami pełnoletnimi oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu i spełniają wszystkie warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora jak również członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej Nagrody w Konkursie. 
 3. Uczestnik podczas trwania Konkursu może dokonać jednego zgłoszenia konkursowego.
 4. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy. 
 5. Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie mogą przystąpić do Konkursu, a zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na powyższych warunkach określonych w Regulaminie będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.

 

 §4 PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 1. W Konkursie przyznanych zostanie 40 równorzędnych Nagród.

            Każda z Nagród składa się z półrocznej prenumeraty Magazynu Pielęgniarki i Położnej. Wartość pojedynczej Nagrody wynosi 67 zł brutto.

 1. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie. 
 2. Wartość wygranej w konkursie nagrody wolna jest od podatku dochodowego od osób fizycznych stosownie do treści art 21 ust 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
 3. Jednemu Uczestnikowi Konkursu może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda. 
 4. Jeśli nagroda nie zostanie wydana w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora, bądź taka, co do której zwycięzca Konkursu utraci prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostanie do dyspozycji Organizatora. 
 5. Organizator zastrzega możliwość zmiany nagrody, jeśli przyznanie jej będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora. W tym wypadku Organizator zobowiązuje się do przyznania nagrody o wartości identycznej lub zbliżonej do nagród wymienionych wyżej.

 

§5 ZAŁOŻENIA KONKURSOWE 

 1. Uczestnik celem udziału w konkursie winien: 
 1. wziąć udział w szkoleniu “Bariera ochronna skóry - lepiej zapobiegać, niż leczyć?” dostępnym pod adresem internetowym: http://edukacjaimedycyna.com/konferencja.html?iId=bd686fd640be98efaae0091fa301e613
 2. udzielić poprawnych odpowiedzi na 5 pytań zamkniętych. Pytania dostępne są pod adresem internetowym http://edukacjaimedycyna.com/szkolenie-online.html?iIdConference=bd686fd640be98efaae0091fa301e613
 3. podać swoje dane kontaktowe i adres elektroniczny oraz korespondencyjny do wysyłki nagrody, wypełniając formularz zgłoszeniowy.
 1. Wybierając Laureatów, Organizator będzie brał pod uwagę wyłącznie odpowiedzi przesłane w regulaminowym czasie określonym w §2 punkt 3 niniejszego Regulaminu. 
 2. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powoła trzyosobową Komisję Konkursową, w której skład wejdą osoby reprezentujące Organizatora (zwana dalej: „Komisją”).
 3. Wybierając Zwycięzców, Komisja będzie oceniać zgłoszenia pod kątem poprawności odpowiedzi na pytania zamknięte, zawarte w formularzu zgłoszeniowym.
 4. W Konkursie nagrodzonych zostanie 40 osób, które jako pierwsze udzielą poprawnych odpowiedzi na pytania. 
 5. W przypadku nieotrzymania odpowiedniej ilości zgłoszeń w Konkursie, nagrody zostają przekazane do innych akcji promocyjnych Organizatora.


§6 PUBLIKACJA WYNIKÓW I PRZYZNAWANIE NAGRÓD 

 1. Po zakończeniu Konkursu Organizator poinformuje Laureatów o wygranej kontaktując się drogą elektroniczną w ciągu 7 dni od zakończenia konkursu. 
§7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W przypadku niepodania danych wskazanych w §6 ust. 2 lub nieodebrania Nagrody w terminie Nagroda przepada. 
 2. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora wskazany w §1 pkt. 1 niniejszego Regulaminu lub drogą elektroniczną na adres: biuro@edukacjaimedycyna.com. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom. 
 3. Pisemna reklamacja powinna zostać doręczona na adres wskazany w punkcie 3 powyżej w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników Konkursu zawierać imię, nazwisko, wskazanie w reklamacji i na kopercie nazwy Konkursu, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje doręczone w terminie wskazanym powyżej rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Reklamacje doręczone po upływie terminu określonego w pierwszym zdaniu powyżej będą odrzucone.
 4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listownie lub drogą elektroniczną na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. 

 

 §8 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu będzie Organizator. 
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Nie podanie danych osobowych może spowodować brak możliwości udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwości ich poprawiania.
 3. Organizator i Administrator zobowiązują się dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony danych Uczestników. 

  

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem, że będą respektowane prawa nabyte przez Uczestników. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu, oraz interpretacji zapisów w nim zawartych, o ile nie będzie to naruszać praw nabytych przez Uczestników. 
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.04.2021 r.
Wszelkie prawa zastrzeżone