Rejestracja

 • Dane uczestnika szkolenia
  Czy odbywa Pani / Pan wizyty patronażowe
  Miejsce pracy
  Oświadczam, iż zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, poz. 1219) wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną od Edukacja i Medycyna sp. z o.o. informacji handlowych, których celem jest w szczególności promocja usług oferowanych przez Spółkę tj. szkoleń, konferencji, informowanie o wydarzeniach dotyczących jej działalności.
  EDUKACJA I MEDYCYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH ORAZ DOSTĘPNIE DO DANYCH OSOBOWYCH
  Administrator danych osobowych: Edukacja i Medycyna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000371838, NIP: 5252495512
  Dane kontaktowe Administratora: ul. Konduktorska 18/6, 00-775 Warszawa, e-mail: biuro@edukacjaimedycyna.com
  Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 1. jeżeli chcesz się zarejestrować na organizowane przez Nas konferencje, podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest niezbędne do podjęcia przez Nas działań związanych z rejestracją Twojej osoby na wybraną przez Ciebie konferencję i jest realizacją zgłoszonej przez Ciebie chęci uczestnictwa w organizowanej przez Nas konferencji; Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji zgłoszenia na konferencję, potwierdzenia przez Nas otrzymania zgłoszenia i rejestracji jako uczestnika, a nadto w celu: weryfikacji Twojego uczestnictwa w trakcie konferencji, wystawienia zaświadczenia o uczestnictwie w konferencji, prawidłowej organizacji szkolenia, w tym kontaktowania się z Tobą w przypadku np. odwołania konferencji lub zmiany w programie konferencji, a także w celu przesłania ewentualnych materiałów; Twoje dane osobowe mogą być również przez Nas przetwarzane w celu ich przekazania właściwemu podmiotowi rejestrującemu punkty edukacyjne. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 2. jeżeli wyraziłeś zgodę na przesyłanie informacji handlowej, Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu promocji oferowanych przez Nas usług tj. szkoleń, konferencji, informowania o wydarzeniach dotyczących Naszej działalności. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  Kategorie odbiorców danych osobowych: 1. uprawnieni pracownicy i podwykonawcy Administratora, w tym podmioty świadczące usługi doradcze, księgowe; 2. dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, w tym system umożliwiający rejestrację uczestników poprzez stronę internetową, system mailingu, system umożliwiający wysyłanie smsów; 3. z uwagi na to, iż oferowane przez Nas konferencje umożliwiają uzyskanie tzw. punktów edukacyjnych odbiorcą Twoich danych osobowych może być również organ właściwy w sprawie uznania i rejestracji tych punktów.
  Czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym czy jest dobrowolne? Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku odmowy podania danych osobowych wymaganych przez Nas w formularzu „Rejestracja”, mamy prawo odmówić rejestracji na konferencję.
  Okres przez który dane osobowe będą przechowywane 1. Twoje dane osobowe, które podałeś w związku z rejestracją na konferencje będą przez nas przetwarzane w celu udokumentowania wykonania usługi dla celów podatkowych oraz rachunkowych, jak również w celu udokumentowania wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa; 2. Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody.
  Informacja o prawie cofnięcia zgody W przypadku gdy, udzieliłeś zgody na przesyłanie informacji handlowych Twoja zgodna może zostać w każdym czasie cofnięta. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Informacje o prawie wniesienia skargi W przypadku naruszenia przepisów dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Wszelkie prawa zastrzeżone